Balogh Réka

Szakpolitikai munkatárs
Email:
reka.balogh@hand.org.hu
Telefon:
+36 70 397 8637